A magyar út 2023-ban: hogy éledhet újjá a magyarok többezer éves szövetsége?

Merre induljon az újjászerveződő Magyarok Szövetsége? Hogyan jutnak érvényre a természeti és isteni törvények az élet minden területén? Melyek azok az emberi tevékenységek, életterületek, szükségletek, amelyek fenntartására valóban szükségünk van? Figyelem, a jelenlegi tevékenységeink nagyjából 1 százaléka marad meg!

„Nem az ősöket kell követni, hanem amit az ősök követtek” – üzeni a Lovasíjász, Kassai Lajos. Erre rímelve javaslom: nem a Magyarok Szövetségét kell feltámasztani, hanem az eszmét, amit követett! Miért? Mert több olyan kulcsfontosságú dolgot megfogalmazott, amit se előtte, se azóta senki! Ha valóban komoly a szándák a 2008 és 2012 között jelentős eredményeket felmutató Magyarok Szövetsége (MSZ) újraindítására, akkor ne a régi embereket akarjuk előráncigálni, hanem a legfényesebb akkori gondolatokat mondjuk ki újra, és azok a vonzás erejével élve újra megteremtik a szövetséget. Akinek itt és most dolga van ezzel, az itt lesz, ha szétküldjük ezeket az üzeneteket.

Ezeket a régi-új gondolatokat érdemes tehát újra kimondani és megbeszélni. Véleményem szerint az alább leírtak közül végső soron csak a legutolsó gondolat számít igazán, annak van sorsdöntő jelentősége. Ezen múlik, hogy tudunk-e hozzátenni érdemben a ránk váró történelmi fordulathoz, avagy sem.

Ettől függetlenül érdemes sorrendben haladni, a kisebb látószögtől a nagyobb felé haladva. Azért is érdemes így, mert a különböző látószögökhöz, különböző és egymást általában nem értő társadalmi csoportok szoktak tartozni. Az eseményeket ugyanakkor igazából csak azon kevesek tudják érdemben befolyásolni, azaz vezetőként fellépni, akik az összes látószöget bírják és az ehhez fűződő alapértékeket a maguk életében, a maguk módján meg is élik, a legkisebbtől a legnagyobbig!

Kiindulásképpen van az a szint, amelyiken azt mondjuk, ennél mélyebbre már nem lehet süllyedni. A politika és az eszközrendszere annyira mélyre süllyedt, hogy ezt már tovább így nem lehet folytatni. Megtisztulásra van szükség, valódi országépítő emberekre, üzenetekre, programokra és az alapvető erkölcsi szint megugrására a közpénzek és közügyek kezelésében. Ez a gondolat jogos meglátáson és valós helyzetértékelésen alapul, de általában túl sok benne az ellenségkép (Orbán, Gyurcsány, Brüsszel, háttérhatalom, zsidóság, stb…). A söpörjük ki a parlamentet, lépjünk ki az EU-ból, zárjuk le az ország határait gondolatra alapozó felindulás nagyjából sehová se vezet, semmilyen eredményét nem látjuk az elmúlt években. Az MSZ régi alapelvét idézve azt is mondhatjuk, hogy valamiért cselekszünk, nem pedig valami ellen.

A következő szinten levő célkitűzés, amit annak idején az MSZ fogalmazott meg, és azóta senki, pedig felfoghatatlanul fontos lenne: hozzunk létre egy országos hálót, amely a mindenkori magyar politikai vezetés felé folyamatosan (függetlenül attól, hogy ki van hatalmon!!! – nem úgy mint az MSZ 2010 fordulata után) képviseli a magyar társadalom valós érdekeit, közvetíti a magyar nemzet hangját. Ha úgy tetszik mellérendelést hoz létre a vezetőség és a nemzet között. Az érdekalapú, marketingalapú, ellenzéki politikai csaholás helyett így működik: ami jó és építő azt támogatjuk, ami hibás azt kiigazítjuk, ami élet- és ember- és magyarellenes, azt megakadályozzuk, felszámoljuk. Magyarul állandó kontroll alatt tartjuk azokat az embereket, akiket azzal bíztunk meg, hogy vezessék ezt az országot.

Nagyjából ugyanezen a magas szinten van, és szorosan összefügg az előzővel a Magyarok Szövetsége azon gondolata, amely szerint az általunk megfogalmazott út se nem jobb, se nem bal, hanem egyszerűen csak magyar. Ezt szokták harmadik utas megoldásnak is nevezni, nálunk az MSZ Ifjúsági tagozatában az egyik gyűlésen úgy jelent meg, hogy „Nincs jobb és bal csak fenn és lenn.” Akkor hangzott el amikor arról vitatkoztunk, hogy vajon együttműködjünk-e egy alapcéljaiban hozzánk nagyon közel álló ifjúsági szervezettel, amelyről azonban az a hír járta, hogy „libsik”. Eközben ők ugyanígy vonzódtak felénk, de ugyanígy „lejobbikosoztak” minket az ő gyűlésükön, mire az ottani vezető ugyanígy (méghozzá szóról szóra ugyanígy!!) megszólalt: „Srácok nincs jobb és bal csak fenn és lenn!”

Van végül egy negyedik ismérv, ami azóta se igazán bukkant fel a magyar világmegváltó kezdeményezésekben olyan mértékben és olyan világosan, mint az MSZ-ben. Ez pedig a paradigmaváltás avagy korszakváltás, amely az egész emberiség számára egy kényszerhelyzet. Az egész emberiség számára egyetlen lehetőségként ez maradt: a mindennapi életünket, berendezkedésünket az élet minden területén hozzáigazítjuk a természeti és isteni törvényekhez – vagy ha nem, akkor mehetünk  – a megboldogult nagy tanítónkat Géczy Gábort idézve – a “lecsóba”, az összes fent kifejtett eszménkkel együtt! És ez sokkal többet jelent a művilág által kitermelt, valójában csak a felszínt kaparászó fenntarthatóságnál, nem összetévesztendő a zöld gondolatokkal, de például nem valósítja meg a történeti alkotmányunkhoz való visszatérés sem (ami egyébként a fenti felsorolásból kimaradt, de szintén teljesen jogos igény, és logikus lépés, de nem elegendő!). Ez egész egyszerűen arról szól, hogy akarunk e végre Emberként létezni és működni a bolygón, méltón azokhoz a képességekhez, amelyekkel a Teremtő felruházott minket.

Ez a legvégső gondolat egy olyan fordulatot jelent, amit egyelőre egyetlen egy kormány sem lépett meg a Föld több mint 200 országában, ugyanakkor nem lehetnek kétségeink, hogy ennek hiányában nem lehet folytatni akárcsak az elkövetkező két évtizedeben sem ezt a földi létet!

A Magyarok Szövetsége a programját és megvalósult tevékenységeit tekintve az élet több területén felvillantott értékes elemeket ebben a fent leírt paradigmaváltásban: a modern és hagyományos gyógyításra egyaránt építő egészségügyi tervben, az emberközpontú oktatási programban, a lélek és a szellem értékeit is tiszteletben tartó, a sajtó elképesztően nagy teremtő erejével számoló médiatervben, a természettel összehangolt gazdaságot célzó Bárka-programban, a falvakat fiatalok által felélesztő Fecske-programban, a helyi vásárok, helyi piacok szervezésében, a hagyományélés, a közösségépítés és népi gyógyítás újraélesztésében, akárcsak a történelmi alkotmányunkat helyreállító tervben egyaránt azon gyökeres fordulat elemei mutatkoztak meg, amelyre most nem csupán a Kárpát-hazának, de kivétel nélkül minden országnak égetően nagy szüksége lenne!

Ebből a szempontból még mindig arról a történelmi esélyről beszélünk, hogy az egész világ számára példává tudunk válni, ha ezeket a radikális lépéseket képesek vagyunk megteremteni így vagy úgy Magyarországon. És az is ide tartozik, hogy az életünkből ma hiányzó természeti, isteni törvények megfogalmazásához és az azokhoz való alkalmazkodáshoz a magyar szerves műveltség, az őstudásunk, elképesztően gazdag hagyatékunk révén óriási tartalékaink, remek adottságaink, és kincset érő ismereteink vannak!

A legutolsó szinthez visszatérve nem árt őszintének lennünk: ez a korszakváltás összességében többet követel, mint amennyit annak idején a Magyarok Szövetsége fel tudott mutatni. Egyrészt azért, mert az MSZ végül nem érte el a kitűzött céljait. Másrészt azért, mert az MSZ mögött a kezdeteket leszámítva nem volt meg az a – mai divatos szóval élve – „szakrális” háttér, ami ehhez a hatalmas fordulathoz szükséges.

Ha már a Vének Tanácsába kaptam felkérést és azon belül „szakrális” vezetőként (talán elismerve eddigi munkáimat és a világba kiküldött üzeneteimet, amit a magyarságért, emberiségért dolgozva az elmúlt 20 évben elvégeztem, illetve megfogalmaztam), akkor hadd írjam le zárásként, hogy meglátásom szerint mi szükséges ehhez a korszakváltáshoz, amihez az 1990-es fordulat óta az elmúlt 33 évben tapasztalataim alapján még mindig a Magyarok Szövetsége volt a legközelebb 2008 és 2012 között.

Nem pusztán emberi, nem pusztán evilági erőfeszítés. Azzal soha nem érjük el a célt. A folyamat ugyanis nem csupán emberi szintű, és nem tőlünk emberektől indul.

Kapcsolódni tudunk hozzá, de nem az elménkkel és nem a tudományos megközelítéssel, legalábbis semmiképp se a mai értelemben vett tudományos tudásunkkal.

A Földbolygó megtisztulása egy erőteljes folyamat, amelyhez szívből és lélekből lehet kapcsolódni, befogadva és mindennap megélve a Teremtő erejét. Ahogy a Teremtő Kör legutóbbi közös országépítő teremtő imáján egy barátom is meglátta: valóban rá lehet hangolódni, és tényleg meg lehet látni, ahogy a Földanya megrázza magát és lesöpri magáról ezt a rengeteg szennyet, amit az emberei tevékenységünk összeredményeként sikerült felhalmoznunk.

Az életünkbe visszakívánkozó isteni és természeti törvényeket kitalálni, megalkotni nem tudjuk, de leolvasni, felismerni igen – szintén a szívünkkel és a lelkünkkel, és aztán közösen megfogalmazni, mégpedig a Teremtővel összehangolt állapotban.

Ugyanígy befelé figyelve tudjuk megfogalmazni, hogy melyek azok az emberi szabad akarat által befolyásolt életterületek, amelyek valódi szükségleteink, és amelyek fenntartására valóban szükségünk van. Figyelem, a jelenlegi tevékenységeink nagyjából 1 százaléka marad meg! Olyanok mint a föld megművelése, a földből kinyert és oda visszajutatott dolgok kezelése, ételeink előállítása, a vízellátás megoldása, az otthonaink építése és fenntartása, otthonaink fűtése, a ruházkodás, a nélkülözhetetlen munkaeszközök és használati tárgyak előállítása-fenntartása, a helyváltoztatás, az egymással való kapcsolattartás, a gyermekeink nevelése, a betegségek gyógyítása, az egymáshoz való viszonyulás értékrendje, a közösségeink megszervezése, a településeink kialakítása, a közös ügyeink igazgatása, az árvák, idősek, otthontalanok, fogyatékkal élők, elesettek megsegítése, a közös szabályaink, törvényeink és alkotmányunk megalkotása és betartatása, a településeink, régióink és az országunk vezetése, illetve védelme…  

Ha már világosak ezek a törvények és világosak ezek a valódi életterületek, akkor azt is le lehet olvasni, hogyan jutnak érvényre ezek a törvények az élet minden területén. Valójában sok újdonság nem lesz bennük, mert az élet minden területén megjelentek már az egyes szakterületek legjelesebb képviselőitől az új élet csíráiként a korszakváltó újítások.

A valódi újítás az lesz, ha ezeket az életcsírákat egyben kezdjük el kezelni, és ezek mögé beáll egy szerényen, csendben, elszántan és tudatosan dolgozó csoport, elvégezve a fent leírt teremtő folyamatot.

Hegedűs Gergely András
2023. december